Tủ sách

Tủ sách

Tủ sách

Tủ sách
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA
Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm,...
Sổ tay doanh trí
5 BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Quản trị sự thay đổi bằng con đường áp đặt là cách nhanh nhất để khiến nhân viên cảm thấy bị “tổn thương” và...
5 BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Quản trị sự thay đổi bằng con đường áp đặt là cách nhanh nhất để khiến nhân viên cảm thấy bị “tổn thương” và...
5 BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Quản trị sự thay đổi bằng con đường áp đặt là cách nhanh nhất để khiến nhân viên cảm thấy bị “tổn thương” và...
5 BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Quản trị sự thay đổi bằng con đường áp đặt là cách nhanh nhất để khiến nhân viên cảm thấy bị “tổn thương” và...